Jdi na obsah Jdi na menu
 


FIP

30. 1. 2010

FIP - rešerše článku z Geliebte Katze

FIP – the summary from the article from Gelibete Katze

 

 

V červnovém čísle německého časopisu Geliebte Katze vyšel velmi zajímavý článek věnovaný FIP – Felinní infekční peritonitidě (infekčnímu zánětu pohrudnice) -

Die 8 häufigsten Fragen zur FIP ( Osm nejčastějších otázek ohledně FIP).

Jak již název napovídá, autor článku, veterinární lékař M. Streicher objasňuje nějčastější otázky spojené s touto nemocí. Mimo jiné v článku uvádí, že tzv. FIP-test, který  provádí veterinární lékař, je testem, který odhalí přítomnost protilátek proti koronavirům. Žádný takový test však zatím není schopen detekovat zmutovaný koronavirus, který způsobuje FIP.

  Zmutovaný virus lze prokázat v transportních buňkách - makrofázích, které mutovaný virus v organismu hostitele využívá .

 

In the issue  Geliebte Katze, June 2009, was a very interesting article about FIP – Felinous Infectious Peritonitis „Die 8 häufigsten Fragen zur FIP“ (Eight most important questions regarding FIP). As the title says, M. Streicher, the vet, explaines the most common questions about this ilness. He wrotes in this article, that the FIP- test, which is performed by a vet is a test, which detects the presence of antibodies against all coronaviruses. But it doesn´ t still exist such a test, which is able to detect the mutated coronavirus  which cause the FIP ilness. The mutated virus can be proved in transport cells – macrofagus, which the mutated virus uses for its own transport in a cat´s body.

 

Zhruba 50 % koček v Německu má protilátky proti koronavirům, což znamená, že  měly kontakt s felinním koronavirem. Není správné označovat tyto kočky jako FIP pozitivní, protože pouze u malého počtu z nich skutečně dojde k onemocnění. Některé kočky dokáží virus zcela eliminovat – dojde u nich k serokonverzi a nevykazují tudíž po určité době protilátky proti koronavirům. FIP může onemocnět kočka v každém věku, nejvyšší výskyt je však u mladších zvířat. Proč tomu tak je zatím není známo.

 

About 50 % of all cats in Germany has antibodies against coronaviruses, which means, that these cats have had a previous contact with the feline coronaviruses. It isn´t right to label these cats as FIP positive ones, because only in a smal amount  of them will really appear  the FIP ilness. Some of the cats are able completely eliminate this virus – the serokonversion  appears after some time in these cats and they don´t show the antibodies against coronaviruses at all. Every cat of every age can get FIP , but the most cases occurs in younger cats. What is the reason for this is still unknown.

 

  Až třetina koček s  pozitivním titrem protilátek vylučuje koronaviry  stolicí do okolí. Avšak i kočka, která onemocněla FIP, nevylučuje do okolí mutovaný koronavirus, ale neškodný virus, který však může zmutovat. Autor uvádí, že : „Přenos již zmutovaného viru nebyl zatím v přírodních podmínkách prokázán.“

 

Up to one third of cats with the positive titre of antibodies excrete coraviruses with the excrements to the environment. However  the cat with FIP doesn´t excrete the mutated coronavirus into its environment, but only  a harmless virus, which is – truly to say- able to mutate. The author says: „ The transmisson of the mutated virus hasn´t  been ascertained in nature condition so far.“

 

 Čím více je gen v organismu pomnožen, tím větší je riziko vzniku mutace. Kočky s pozitivním titrem protilátek proti koronavirům by měly být chráněny před stresem a  léky potlačující imunitní systém by měly dostávat jen v nejnutnějších   případech. Pokud se jedná o kočky s volným výběhem, není nutné je omezovat v možnosti pohybu venku, neboť možnost nákazy ve venkovním prostředí je minimální z toho důvodu, že kočky venku nevykonávají velkou potřebu dvakrát na téže místo a výkaly, v nichž je virus vylučován, navíc zahrabávají.

 

 

The more is the mutated virus expanded in the host body, the higher is the risk of mutation. Cats with the positive titre antibodies against coronaviruses should be protected against stress and they should be treated with the medicaments with the imunosupressive effect   only in the most necessary cases. If the cats can go out freely, it isn´t necessary to reduce their staying out, because the possibility of infection in the outdoor environment is minimal because the outdoor cats do not go to the toilet twice on the same place. Outdoor cats bury their excrements, in which the virus is contained, as well.

 

 

    Koronavirus je obsažen v tělesných tekutinách a je vylučován- jak již bylo zmíněno- stolicí. Z tohoto důvodu je nutné udržovat úzkostlivou čistotu kálecích misek, aby nemohlo dojít k další infekci právě z výkalů. Bylo prokázáno, že v suchých výkalech přežívá virus až sedm týdnů.

 

Coronavus is present in body fluid and it is excreted – as was said above– in excrements. From that reasons is very important to keep the cat´s toilet carefuly clear , for other cat´s not to get the infection from the excrements. It was proved, that the virus has lived in dry excrements till seven weeks.

 

Infekce vniká do organismu nosem a ústy. Virus se dostává do tenkého střeva, kde se pomnoží a zničí některé střevní buňky. Tím vzniká průjem. Pokud však virus zmutuje, může způsobit FIP. Autor dále uvádí : „Vysoký nebo stoupající titr se často vyskytuje u zdravých koček, u kterých se ale nikdy nerozvine FIP. Čím vyšší je titr protilátek, tím více viru je vylučováno stolicí. U příliš vysokého titru je přítomnost FIP pravděpodobnější, ale u přibližně 10 % koček s prokázaným FIP nelze v krvi prokázat téměř žádné protilátky.“

 

The infection finds its was to the organism by the nose and mouth. The virus came ito thin bowel, where it multiplies and destroys some of the bowel cells. This causes diarrhoea. But if the wirus  mutate, it will able to cause FIP. The author says: „ High or rising titre of antibodies can occur in healthy cats, which will never get FIP. The higher is the antibody titre, the more of viruses is excreted in excrements. When a cat has too high titre of antibodies, it is more likely, that there is FIP present, but in about 10 % of cats vith proved FIP can´t be found  almost any antibodies. „

 

   Autor uvádí, že efektivita očkování proti FIP je diskutabilní, ale je možné, že : „může  redukovat  výskyt FIP u FCoV negativních koček“ . V každém případě by se neměly očkovat kočky infikované FCoV a koťata mladší 16- ti týdnů.

 

The author says, that the efficiency of the vaccination is dicutable, but it is possible it: „ can reduce the occurrence of FIP in FcoV negativ cats.“  To be on the save side the cats inficated with FcoV and kitten under 16 weeks  shouldn´t be vaccinated  at all . 

Použitá literatura :

References:

 

Die 8 häufigsten Fragen zur FIP – Streicher, M., www.katzen-praxis.de, Geliebte Katze 6/2009, SRN